Truy cập

Hôm nay:
280
Hôm qua:
613
Tuần này:
280
Tháng này:
5837
Tất cả:
192163

Ý kiến thăm dò

Định hướng phát triển

Ngày 20/09/2020 00:00:00

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Thực hiện các nhiệm vụ chính trị sẽ có những thuận lợi cơ bản như: tình hình kinh tế trong tỉnh, huyện có nhiều khởi sắc; các cơ chế, chính sách mới được ban hành; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư. Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ngày càng được bổ sung hoàn thiện; nguồn lực trong nhân dân được tích lũy, nhân dân lao động cần cù, tin tưởng, phấn khởi, chủ động và có sự đồng thuận ngày càng cao vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Bên cạnh những thuận lợi, trong giai đoạn tới chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức: quá trình tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn sẽ gặp khó khăn; sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thấp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ là những nhân tố ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực; tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát triển kinh tế thương mại dịch vụ, vận tải và nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

“ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển"

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 86 triệu đồng/người/năm

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung và chuyển đổi để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ đến năm 2025: 70 ha

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt: 4.200 tấn, sản lượng bình quân đầu người đạt 700kg/người/năm.

4. Tổng đàn trâu bò 550 con; lợn 6.000 con; đàn gia cầm trên 60.000 con.

5. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2025: 90 tấn

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 17 doanh nghiệp

7. Thu ngân sách hàng năm tăng 10% so với chỉ tiêu huyện giao

8. Phấn đấu năm 2021 đạt xã NTM nâng cao, năm 2023 đạt xã NTM kiểu mẫu.

9. Tỷ lệ kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội đồng đến năm 2025: 90%

2. Về văn hóa-xã hội

10. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7%

11. Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt chỉ tiêu huyện giao.

12. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: 98%

13. Tỷ lệ công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu đạt 60% trở lên.

14. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đến năm 2025: 98%

15. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt: 98% trở lên; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng dưới 10%; chiều cao dưới 20%

16. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn "Gia đình văn hóa" năm 2025 đạt: 90% trở lên

17. Tỷ lệ cơ quan, thôn đạt tiêu chí đơn vị kiểu mẫu đạt: 80%.

18. Tỷ lệ trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ II: 66,6%

3. Về môi trường

19. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025: 13% trở lên

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch tập trung năm 2025: 95%

21. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt: 95% trở lên

22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 100%.

4. Chỉ tiêu về Quốc phòng, an ninh trật tự

23. 100% khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

24. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

5. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

25. Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 25 đảng viên.

26. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 100%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

IV. CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM.

Phát triển nông nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap, tiến tới nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao hoàn thành trong năm 2021, Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

B- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG-AN NINH

1. Phát triển kinh tế.

1.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn với phát triển các mô hình kinh tế và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và NTM nâng cao.

Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất khác như: gia trại tổng hợp, mô hình cá, lúa, thủy cẩm kết hợp, trồng cây ăn quả...; quy hoạch lại vùng sản xuất lúa và rau màu có ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung theo hướng chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; quy hoạch vùng chăn nuôi trâu, bò thịt chất lượng cao, các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung, an toàn dịch bệnh. Vận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách của nhà nước, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển.

1.2. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tập trung xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch, tích tụ đất đai và có chính sách để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa bàn; xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển các nghề mộc, nề, gia công cơ khí, chế biến nông sản, gia công may mặc,..; tìm kiếm một số nghề phù hợp để đưa 2-3 ngành nghề mới vào địa phương. Tạo ra nhiều việc làm cho lao động tại chỗ, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

Huy động tối đa các nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 45 đi cầu Vạn Hòa, xây dựng cầu Kè thôn Vạn Thọ; kiên cố hóa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường theo hướng chuẩn Quốc gia mức độ II; xây dựng nhà hiệu bộ Trường Mầm non; xây dựng, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn, khuôn viên công sở đáp ứng đảm bảo các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại để tăng nguồn thu ngân sách.

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các cá nhân, doanh nghiệp mở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Xây dựng các chính sách tích tụ đất đai để thu hút các công ty, HTX vào địa bàn, tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân. Xây dựng các giải pháp đổi mới hoạt động của HTXNN đảm bảo nguyên tắc theo Luật HTX: tích cực chuyển giao khoa học công nghệ, cung ứng các loại hình dịch vụ sản xuất và là khâu trung gian trong hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc thu, chi ngân sách, tăng cường các biện pháp tăng thu, khai thác nguồn thu ngân sách trên đại bàn, ổn định các nguồn thu đã có, tăng cường nguồn thu từ sự nghiệp kinh tế, thuế, phí, lệ phí.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục- y tế, văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của TW- Khóa XI về " Đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT...". Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo duy trì nâng cao chất lượng 03 trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập.

2.2. Quy hoạch xây dựng, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn để nâng cao chất lượng hoạt động của làng văn hóa, cơ quan văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, "cơ quan có đời sống văn hóa tốt", phấn đấu xây dựng 100% các làng, các cơ quan đạt chuẩn văn hóa NTM nâng cao, trong đó có 80% cơ quan, thôn làng đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu. Tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt đến mọi người dân. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Nhà sạch - Vườn đẹp - Ngõ văn minh"

2.3. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế để đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác tuyên truyền về dân số, sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm ở mức 0,7%, giảm tỷ lệ ; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng dưới 10%; chiều cao dưới 20%. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 98% trở lên.

2.4. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện nhân đạo, trợ giúp các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm.

2.5. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thu gom, xử lý phân loại rác thải tại nhà, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp để vận chuyển rác đến đúng nơi xử lý theo quy định. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo địa giới hành chính và khu dân cư.

3. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, TTAT xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hợp lý, đảm bảo chất lượng, kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; coi trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu chống phá, bạo loạn, lật đổ; Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, các chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm.

Đẩy mạnh phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng “khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế không để tội phạm gia tăng nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí gây thương tích; đấu tranh đẩy lùi nạn cờ bạc, số đề, mại dâm, ma túy. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc Luật an toàn giao thông; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đại phương.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên.

1.1. Tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng .

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện đổi mới hình thức quán triệt học tập Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng trọng tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ vào việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử của địa phương, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ chính trị nhằm khơi dậy trong mỗi cán bộ đảng viên và người dân lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trước sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước,

Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của các cấp ủy, bí thư cấp ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và lối sống. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp kịp thời những vướng mắc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân;

1.2. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đảm bảo sự kế thừa giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Cấp ủy phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và trình độ nhận thức về mọi mặt cho đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch và vị trí lãnh đạo những cán bộ phẩm chất đạo đức và năng lực yếu kém, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, mất đoàn kết nội bộ, uy tín thấp; đồng thời phát hiện, bổ sung vào quy hoạch và mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và triển vọng đảm đương tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, nhận xét loại cán bộ hằng năm.

1.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ và hằng năm Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể để tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các hành vi vi phạm. Nôi dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chủ động kiểm tra hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kiểm tra phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc, quy định của Đảng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính.

Tăng cường hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đề cao trách nhiệm của HĐND trong việc thảo luận và quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp thu, phản ánh trung thực với cơ quan có thẩm quyền những kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Đổi mới phương thức hoạt động của UBND theo hướng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sâu sát cơ sở, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành, quản lý thống nhất trong hoạt động của bộ máy. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai minh bạch các hoạt động quản lý tài chính, đất đai và các Luật hoạt động kinh tế- xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết công việc và giám sát thực hiện.

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên, gần dân, sát dân, sát nhiệm vụ chính trị; quan tâm phát triển tổ chức trong doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Hiến pháp- Pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân và coi đây là động lực để thu hút đoàn viên, hội viên; tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng trong đời sống xã hội.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng, ban hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và các hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Phát huy truyền thống Anh hùng của quê hương Vạn Hòa, với sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cùng với những thành tích và kinh nghiệm đã đạt được. Được sự quan tâm của huyện, nhất định Đảng bộ và nhân dân Vạn Hòa sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, xây dựng quê hương Vạn Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Thực hiện các nhiệm vụ chính trị sẽ có những thuận lợi cơ bản như: tình hình kinh tế trong tỉnh, huyện có nhiều khởi sắc; các cơ chế, chính sách mới được ban hành; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư. Đảng bộ có truyền thống đoàn kết, những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ngày càng được bổ sung hoàn thiện; nguồn lực trong nhân dân được tích lũy, nhân dân lao động cần cù, tin tưởng, phấn khởi, chủ động và có sự đồng thuận ngày càng cao vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Bên cạnh những thuận lợi, trong giai đoạn tới chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức: quá trình tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn sẽ gặp khó khăn; sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp thấp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ là những nhân tố ảnh hưởng bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực; tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phát triển kinh tế thương mại dịch vụ, vận tải và nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

“ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển"

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 86 triệu đồng/người/năm

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung và chuyển đổi để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ đến năm 2025: 70 ha

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt: 4.200 tấn, sản lượng bình quân đầu người đạt 700kg/người/năm.

4. Tổng đàn trâu bò 550 con; lợn 6.000 con; đàn gia cầm trên 60.000 con.

5. Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2025: 90 tấn

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 17 doanh nghiệp

7. Thu ngân sách hàng năm tăng 10% so với chỉ tiêu huyện giao

8. Phấn đấu năm 2021 đạt xã NTM nâng cao, năm 2023 đạt xã NTM kiểu mẫu.

9. Tỷ lệ kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội đồng đến năm 2025: 90%

2. Về văn hóa-xã hội

10. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7%

11. Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt chỉ tiêu huyện giao.

12. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: 98%

13. Tỷ lệ công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu đạt 60% trở lên.

14. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố đến năm 2025: 98%

15. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt: 98% trở lên; trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng dưới 10%; chiều cao dưới 20%

16. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn "Gia đình văn hóa" năm 2025 đạt: 90% trở lên

17. Tỷ lệ cơ quan, thôn đạt tiêu chí đơn vị kiểu mẫu đạt: 80%.

18. Tỷ lệ trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ II: 66,6%

3. Về môi trường

19. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025: 13% trở lên

20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch tập trung năm 2025: 95%

21. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt: 95% trở lên

22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 100%.

4. Chỉ tiêu về Quốc phòng, an ninh trật tự

23. 100% khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

24. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm.

5. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

25. Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 25 đảng viên.

26. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 100%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

IV. CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM.

Phát triển nông nghiệp theo mô hình chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap, tiến tới nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao hoàn thành trong năm 2021, Nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023.

B- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG-AN NINH

1. Phát triển kinh tế.

1.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn với phát triển các mô hình kinh tế và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và NTM nâng cao.

Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất khác như: gia trại tổng hợp, mô hình cá, lúa, thủy cẩm kết hợp, trồng cây ăn quả...; quy hoạch lại vùng sản xuất lúa và rau màu có ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng các mô hình sản xuất tập trung theo hướng chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; quy hoạch vùng chăn nuôi trâu, bò thịt chất lượng cao, các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung, an toàn dịch bệnh. Vận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách của nhà nước, đồng thời ban hành các cơ chế chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển.

1.2. Đẩy mạnh phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Tập trung xây dựng quy hoạch, bổ sung quy hoạch, tích tụ đất đai và có chính sách để thu hút các nhà đầu tư vào phát triển doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ trên địa bàn; xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển các nghề mộc, nề, gia công cơ khí, chế biến nông sản, gia công may mặc,..; tìm kiếm một số nghề phù hợp để đưa 2-3 ngành nghề mới vào địa phương. Tạo ra nhiều việc làm cho lao động tại chỗ, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

Huy động tối đa các nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 45 đi cầu Vạn Hòa, xây dựng cầu Kè thôn Vạn Thọ; kiên cố hóa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường theo hướng chuẩn Quốc gia mức độ II; xây dựng nhà hiệu bộ Trường Mầm non; xây dựng, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn, khuôn viên công sở đáp ứng đảm bảo các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại để tăng nguồn thu ngân sách.

Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các cá nhân, doanh nghiệp mở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Xây dựng các chính sách tích tụ đất đai để thu hút các công ty, HTX vào địa bàn, tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân. Xây dựng các giải pháp đổi mới hoạt động của HTXNN đảm bảo nguyên tắc theo Luật HTX: tích cực chuyển giao khoa học công nghệ, cung ứng các loại hình dịch vụ sản xuất và là khâu trung gian trong hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc thu, chi ngân sách, tăng cường các biện pháp tăng thu, khai thác nguồn thu ngân sách trên đại bàn, ổn định các nguồn thu đã có, tăng cường nguồn thu từ sự nghiệp kinh tế, thuế, phí, lệ phí.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục- y tế, văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

2.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của TW- Khóa XI về " Đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT...". Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo duy trì nâng cao chất lượng 03 trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập.

2.2. Quy hoạch xây dựng, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn để nâng cao chất lượng hoạt động của làng văn hóa, cơ quan văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, "cơ quan có đời sống văn hóa tốt", phấn đấu xây dựng 100% các làng, các cơ quan đạt chuẩn văn hóa NTM nâng cao, trong đó có 80% cơ quan, thôn làng đạt tiêu chí NTM kiểu mẫu. Tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt đến mọi người dân. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Nhà sạch - Vườn đẹp - Ngõ văn minh"

2.3. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế để đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác tuyên truyền về dân số, sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm ở mức 0,7%, giảm tỷ lệ ; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng dưới 10%; chiều cao dưới 20%. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 98% trở lên.

2.4. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện nhân đạo, trợ giúp các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm.

2.5. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thu gom, xử lý phân loại rác thải tại nhà, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp để vận chuyển rác đến đúng nơi xử lý theo quy định. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo địa giới hành chính và khu dân cư.

3. Tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, TTAT xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hợp lý, đảm bảo chất lượng, kết hợp chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; coi trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu chống phá, bạo loạn, lật đổ; Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự, các chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm.

Đẩy mạnh phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng “khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế không để tội phạm gia tăng nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí gây thương tích; đấu tranh đẩy lùi nạn cờ bạc, số đề, mại dâm, ma túy. Tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục người dân chấp hành nghiêm túc Luật an toàn giao thông; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đại phương.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng và đảng viên; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên.

1.1. Tiếp tục coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng .

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện đổi mới hình thức quán triệt học tập Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng trọng tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ vào việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử của địa phương, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ chính trị nhằm khơi dậy trong mỗi cán bộ đảng viên và người dân lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trước sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước,

Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của các cấp ủy, bí thư cấp ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và lối sống. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp kịp thời những vướng mắc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân;

1.2. Tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đảm bảo sự kế thừa giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Cấp ủy phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và trình độ nhận thức về mọi mặt cho đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch và vị trí lãnh đạo những cán bộ phẩm chất đạo đức và năng lực yếu kém, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, mất đoàn kết nội bộ, uy tín thấp; đồng thời phát hiện, bổ sung vào quy hoạch và mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và triển vọng đảm đương tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, nhận xét loại cán bộ hằng năm.

1.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ và hằng năm Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể để tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa các hành vi vi phạm. Nôi dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực như quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chủ động kiểm tra hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kiểm tra phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc, quy định của Đảng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chỉ đạo, điều hành của chính quyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính.

Tăng cường hoạt động giám sát, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đề cao trách nhiệm của HĐND trong việc thảo luận và quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp thu, phản ánh trung thực với cơ quan có thẩm quyền những kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Đổi mới phương thức hoạt động của UBND theo hướng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sâu sát cơ sở, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành, quản lý thống nhất trong hoạt động của bộ máy. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai minh bạch các hoạt động quản lý tài chính, đất đai và các Luật hoạt động kinh tế- xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết công việc và giám sát thực hiện.

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên, gần dân, sát dân, sát nhiệm vụ chính trị; quan tâm phát triển tổ chức trong doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Hiến pháp- Pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, hội viên, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân và coi đây là động lực để thu hút đoàn viên, hội viên; tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng trong đời sống xã hội.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng, ban hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và các hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Phát huy truyền thống Anh hùng của quê hương Vạn Hòa, với sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cùng với những thành tích và kinh nghiệm đã đạt được. Được sự quan tâm của huyện, nhất định Đảng bộ và nhân dân Vạn Hòa sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, xây dựng quê hương Vạn Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.